Pokel met het logo van PEIP

In 1769 wees het Genootschap een commissie aan die de opdracht kreeg een 'insigne societatis' te laten maken. Prominent lid van die commissie was burgemeester Lucas Trip. De commissie koos ervoor een zilveren beker te laten vervaardigen: de befaamde "pokel" (bokaal). De pokel bevat tal van verwijzingen naar het Genootschap. Zo komt het oprichtingsdoel van het Genootschap tot uitdrukking in een op de pokel afgedrukte dichtregels "Der vad'ren grijze wetten, gekuischt van rach en stof, in nieuwen dach te zetten, verdient der vrijheid lof." 

 

Trip zag in de zijderups het zinnebeeld van het Genootschap omdat ieder lid dat een vertoog houdt een draad trekt uit de borst van het Genootschap zoals een rups dat doet. Trip liet daarom een rups afbeelden op de pokel gevat in een Latijns opschrift dat - vrij vertaald - luidt: ik dek en koester mij met de draad, die ik uit mijn eigen boezem spin.

 

De pokel werd uiteindelijk in 1770 gepresenteerd aan de leden en bevindt zich thans - in bruikleen - in het Groninger Museum.

 

 

gebaseerd op:
de jubileumrede van Prof. De Blécourt: Pro Excolendo en de rechtsgeschiedenis 1937 [pdf]
het artikel van mevr. Smit: De rups en het recht - Een postume apotheose van een nuttig diertje, GROM 2017 [pdf]

 

 

1770 de Pokel  2017 PEIP logo

Het logo door de tijd heen:
links: de zilveren Pokel uit 1770 (detailopnames zie hieronder) [collectie Groninger Museum - afgebeeld met toestemming]
rechts: het logo dat sinds de 20e eeuw wordt gebruikt

 

 

 1770 Pokel close-up logo met rups  1770 Pokel close-up achterzijde

Detailopnames van de verluchting op de Pokel